ฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สน.3) ร่วมกับภาคีร่วมพัฒนา จัดเวที “ฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ปี 2555” ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อสานพลังเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ผ่านเรื่องดีๆ ที่ชุมชนท้องถิ่นร่วมกันผลักดันให้เกิดปฏิบัติการในพื้นที่จนส่งผลให้ประชาชนมีความสุข และร่วมกันกำหนดเส้นทางการพัฒนาไปสู่การเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ สำหรับประชาชนและผู้มาเยือน พร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเวทีเสวนาจากบุคคลสำคัญหลากหลายสาขา เพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะ 7 ประเด็น ได้แก่ 1) การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 2) การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 3) การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 4) การดูแลสุขภาพชุมชน 5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 6) การเกษตรกรรมยั่งยืน และ 7) การจัดการภัยพิบัติ