แก้แล้ง…..

โซนใต้เปิดโครงการชลประทานระบบท่อ บ.โนนกาเร็น ต.ตบหู อ.เดชอุดม

เช้าวันที่ 21 ก.พ 2555 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อ ณ แปลงนาบ้านโนนกาเร็น ต.ตบหู อ.เดชอุดม โดยมี นายประภูศักดิ์ จินตะเวช สงอบจ.อบ.เขต อ.เดชอุดม เข้าร่วมกิจกรรมและ พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่เข้าร่วมโครงการชลประทานระบบท่อ

สำหรับบ้านโนนกาเร็น ต.ตบหู อ.เดชอุดม ราษฎร์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยอาศัยแหล่งน้ำจากน้ำฝนเป้นหลัก บางปีเกิดฝนแล้ง ไม่สามารถประกอบอาชีพเกาตรกรรมได้ ราษฎร์อพยพแรงงานไปประกอบอาชีพต่างถิ่น ทำให้เกิดปัญหาสังคมหลายอย่าง ดังนั้นชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงจัดตั้งกลุ่มเกาตรกรผู้ใช้น้ำขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อของอค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 ครัวเรือน มีพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 260 ไร่ ในการดำเนินการตามโครงการใช้เครื่องสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ท่อส่งน้ำ พีวีซี 6 นิ้ว จำนวน 450 ท่อน ระยะทาง 1,800 เมตร (พร้อมอุปกรณ์ส่วนครบ)

พร้อมกันนี้ยังได้อธิบายลักษณะการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ให้กับชาวบ้านได้รับฟัง พร้อมแจงนโยบาย 5 ดี ได้แก่ น้ำดี ถนนดี รายได้ดี สุขภาพดี ศึกษาดี ตามนโยบายของ นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป