สปร.จัดประกวดภาพถ่าย “อุทกภัย 2554 คนไทยไม่ทิ้งกัน”

สำนักงานปฏิรูป จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “อุทกภัย 2554 คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรของคนไทยที่มีต่อกันในยามประสบอุทกภัย และเพื่อยกย่องเชิดชูผู้ที่ทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมในเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554 ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดจิตอาสาให้กับประชาชนและเยาวชน

โดยรางวัลประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัลประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท

รางวัลประเภทสื่อมวลชน รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศจาก นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

กำหนดส่งภาพตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555 สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ : www.reform.or.th สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-965-9531-3 ต่อ 121 – 2