ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวงานสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

 

 

 

 

สำนักงานปฏิรูป (สปร.) ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวงานสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๓ โรงแรมสยามซิตี้ กทม. โดยมีกำหนดการดังนี้

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. ลงทะเบียน
๑๐.๑๕ – ๑๑.๔๕ น. พิธีเปิดและแถลงข่าวงาน “สมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๒ :
“เพิ่มพลังพลเมือง สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”
โดย – ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป
– นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูป
– นางวณี ปิ่นประทีป รองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูป
– นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบ การเมือง
– นายพฤกษ์ ยิบมันตะศิริ ประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบเกษตรกรรม
– นายอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ประธานคณะทำงานการปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายด้านที่ดิน
พิธีกร นายแทนคุณ จิตต์อิสระ
๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ตอบข้อซักถาม
๑๒.๐๐ น. จบการแถลงข่าว