ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวสื่อมวลชน

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ จะได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555 ” การแพทย์ฉุกเฉินไทย ฝ่ายภัยพิบัติ 2012 ” ระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์นั้น

ในการนี้จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าว ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 เวลา10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย

กำหนดการแถลงข่าวสื่อมวลชน
วันที่ 2 มีนาคม 2555
ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
*********************************

10.30 น. พิธีแถลงข่าวสื่อมวลชน” การแพทย์ฉุกเฉินไทย ฝ่ายภัยพิบัติ 2012 “ระดับชาติ
** วิดีทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี
พิธีแถลงข่าวโดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้
– นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
– นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
– นายแพทย์ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
** เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถาม
** เรื่องอื่น ๆ
– การจัดงาน “ตุ้มโฮมฮักแพงอาจารย์-ศิษย์เก่านิด้า ”
โดยชมรมศิษย์เก่านิด้าอุบลราชธานี
– ปิดพิธีการแถลงข่าวสื่อมวลชน
– รับประทานอาหารกลางวัน