ตัวอย่าง วิทยุชุมชน อดีต ปัจจุบัน อนาคต

ตัวอย่างรายการโทรทัศน์ร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอนที่ 3 ประเด็น “วิทยุชุมชน อดีต ปัจจุบัน อนาคต”