คนึงนุช วงศ์เย็น

ผู้จัดการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี

อายุ 28 ปี

 

 

 

 พูดคุยกับคุณนุช

 

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ปริญญาตรี คณะวิทยาการการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช                                                                                                                                                                                                                                                                                    ปริญญาตรี คณะวิทยาการการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประวัติการทำงาน
๏ ปี 2549-2551 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๏ปี 2551-2552 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี) ผู้สื่อข่าว/เจ้าหน้าที่สารคดี (เขียนบท) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๏ปี 2551-2552 ผู้ประสานงานโครงการสมัชชาสุขภาพว่าด้วยสุขภาวะของคนอุบลฯ ภายใต้การ
สนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
๏ปี 2552-2553 เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน โครงการพัฒนาการสื่อสารและเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะปี 2 ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๏ปี 2552-2553 เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน โครงการสื่อสร้างสรรค์สานสัมพันธ์เด็กและเยาวชนอุบลราชธานี ปี 2 ภายใต้การสนับสนุนของ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๏ปี 2553-2554 เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน โครงการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะอีสานล่างสร้างสุข ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๏ปี 2553-2554 เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน โครงการผู้ประกาศรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้การสนับสนุนของ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๏ปี 2552 ผู้ประสานงานรายการข่าว “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ออกอากาศทาง FM TV
๏ปี 2553 ผู้ประสานงานรายการข่าว “บอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์” ออกอากาศทางช่อง 11
อุบลราชธานี
๏ปี 2552 ผู้ระสานงานโครงการ สื่อสร้างหลักประกันสุขภาพ “สายด่วนบัตรทอง
อุบลราชธานี” สนับสนุนโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
๏ปี 2553 ผู้ระสานงานโครงการ สื่อสร้างหลักประกันสุขภาพ “สายด่วนบัตรทอง
อุบลราชธานี”สนับสนุนโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
๏ปี 2554 ผู้จัดการทั่วไป สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี