อากาศวิปริต ! ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจพุ่ง

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคง แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็น มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ในระยะ 1-2 วันนี้

นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี มีความห่วงใยสุขภาพพี่น้อง ประชาชน ในช่วงที่สภาวะอากาศบ้านเรามีความผันผวนอย่างมาก เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน เดี๋ยวหนาว ทำให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นจำนวนมาก จากรายงานการเกิดโรค กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร.7 พบว่ามีผู้ป่วบเป็นโรคปอดอักเสบมากถึง 2072 คน คิดเป็นอัตราป่วย 32.74 ต่อประชากรแสนคน โรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วย 293 คน คิดเป็นอัตราป่วย 4.63 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตแต่อย่างได จึงอยากให้ประชาชนทุกท่านได้ดูแลสุขภาพให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย อาบน้ำตั้งแต่หัวค่ำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะเด็ก, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้องรัง ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะภูมิคุ้มกันต่ำกว่าบุคคลทั่วไป มีโอกาสจะติดเชื้อไข้หวัดได้ง่าย

ด้านนายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขของไทย เพื่อสนับสนุนแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2553 – 2562 ทั้งหมด 7 มาตรการ ได้แก่
1.ปรับระบบการเฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.ปรับระบบบริการสุขภาพให้สามารถรองรับผู้ป่วยโรคจากการเปลี่ยนแปลงภูมิ อากาศ
3.สร้างระบบเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง
4.ประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.สนับสนุนการวิจัยเพื่อการป้องกันและคุ้มครองด้านสุขภาพ
6.พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้เกี่ยวกับมิติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
7.รณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศและปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 ห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

ศุภวัจน์ ศรีสูงเนิน / ข่าว
ศิริวรรณ ชุมนุม ตรวจ/อนุมัติ