ม.ราชภัฏอุบลฯ เตรียมผู้บริหารระดับต้น

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาองค์กร

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเตรียมผู้บริหารระดับต้น ระดับหัวหน้างาน กิจกรรมที่ ๓ : การประชุมปฏิบัติการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนาการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อุบลน้ำซับรีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีการอบรมศาสตร์แห่งนพลักษณ์ ทักษะการพูดสำหรับผู้บริหาร กัลยาณมิตรสัมพันธ์ ศาสตร์และศิลป์การทำงานเป็นทีม การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการพัฒนาทีมงานด้วย Walk Rally เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าสำหรับองค์กร และสามารถทำงานเป็นทีมในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ