พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยจะมีดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๓๖ คน มหาบัณฑิต จำนวน ๔๑๑ คน และบัณฑิต จำนวน ๓,๔๙๕ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓,๙๓๒ คน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี