ชาวนาอินทรีย์เมืองดอกบัว จัดงานใหญ่ดันนโยบาย “อุบล ราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์”

ชาวนาอินทรีย์เมืองดอกบัวจัดงานใหญ่ดันนโยบาย “อุบล ราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์” ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ผลิต 1 % หรือ 58,000 ไร่ ในปี 2564 โชว์แปรรูปข้าวเป็นขนม ไอศกรีม เพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ กินสบายใจร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ จัดงานเทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี 3 ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรอินทรีย์พบปะผู้บริโภคคนเมือง รณรงค์ให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของการกินอาหารไร้สารพิษ ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรหันมาทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือสสส. โดยมีเกษตรกรอินทรีย์ นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พลตรีนิรุทธ เกตุศิริ ผบ.มทบ. 22 นายอาคม ศรีประภาพงศ์ ผู้ช่วยจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเกษตรกรอินทรีย์

นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม เกษตรกรอินทรีย์บ้านหนองมัง อำเภอสำโรง เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ได้กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ประมาณ 22,800 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,800,000 คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของพื้นที่ทั้งหมด นั่นหมายถึงปัจจุบันแผ่นดินไทยเต็มไปด้วยสารพิษ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่ขณะนี้เกษตรกรยังไม่รู้ตัวว่ากำลังตกอยู่ใต้ภาวะวิกฤต มีหนทางรอดเดียวที่จะกอบกู้ดินและสิ่งแวดล้อมคืน คือต้องหันมาทำเกษตรอินทรีย์เท่านั้น

การทำงานของเครือข่ายเกษตรกรกินสบายใจที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน จนเกิดนโยบาย “อุบล ราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์” และมอบยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในงานเทศกาลกินสบายใจฯ ปี 3 ครั้งที่ 1 และในครั้งนี้ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมายวางไว้ คือการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์เป็น 1 % ภายในปี 2564

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวให้กำลังใจเกษตรกรอินทรีย์ว่า ขอขอบคุณเกษตรกรอินทรีย์ที่ได้เป็นผู้ให้ชีวิตที่ดีขึ้น และมีความเข้มแข็ง อดทน มุ่งมั่นทำเกษตรอินทรีย์ คุณค่าของเกษตรอินทรีย์คือความดีงาม และถือโอกาสขอบคุณคุณสุนีย์ที่เปิดพื้นที่ชั้น G ให้เกษตรกรมาจัดตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจทุกวันเสาร์

นายสุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุข กล่าวมีรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เห็นการทำงานของเกษตรกรมีความก้าวหน้า มีการขยายตัวทั้งพื้นที่การผลิต จำนวนสมาชิก ตนเองได้มาเปิดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว เห็นตั้งแต่เริ่มต้นประกาศเป็นวาระหรือนโยบาย ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณเกษตรกรที่ได้มุ่งมั่นทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ เพราะปัจจุบันพบว่าสารตกค้างในผลผลิตมีมากกว่าครึ่งที่มีสารปนเปื้อน เกษตรกรอินทรีย์ช่วยให้ปัญหานี้หมดไป ผู้บริโภคมีความสบายใจในการบริโภค

กิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารแปรรูป ผัก ผลไม้ การจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต สาธิตการแปรรูปขนมไอศกรีมจากข้าวพื้นบ้านน้ำตาลต่ำเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต การแสดงดนตรีและการเสวนาในหัวข้อต่างๆจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์