อุบลฯ ดันข้าวหอมมะลิคุณภาพ GAP – อินทรีย์ สู่ครัวโลก

สภาเกษตรกรอุบลฯ  เตรียมชาวนาผลิตหอมมะลิคุณภาพ มาตรฐาน GAP – อินทรีย์ พร้อมดันสู่ครัวโลก   

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานี  สภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี จัดสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาดข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 400 คน มีนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานเปิดการประชุม

นางพรรณพิมล กล่าวว่า ปัจจุบันชาวนาไทยมีประมาณ 3-4 ล้านครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในฐานะยากจน โดยเฉพาะชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะทำนาจากน้ำฝนตามธรรมชาติ แต่ละปีประสบปัญหาต่างๆ ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม ศัตรูระบาด ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ราคาข้าวตกต่ำ  ทำให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งรัดหามาตรการต่างๆให้การช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไป รวมทั้งใช้กลไกสหกรณ์ในการขับเคลื่อนให้ข้าวราคาสูงขึ้น

การประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวคุณภาพดีระดับต้นๆของโลก การจะทำข้าวให้เป็นที่ต้องการทั้งตลาดภายในและภายนอก จำเป็นต้องทำให้ชาวนามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข้าวที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน มีการรับรองคุณภาพ

ด้านนายปรีชา นุยืนรัมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน คือเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกและค้นหาประเด็นที่สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการข้าวหอมมะลิของเกษตรกร เพื่อพัฒนาและสร้างระบบการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามความต้องการของการชาด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรสามารรถผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ GAP และข้าวอินทรีย์โดยได้รับการรับรองที่ถูกต้อง เพื่อสร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ GAP และข้าวอินทรีย์เพื่อการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดให้ ข้าวหอมมะลิ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

ด้านนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า อำเภอพิบูลมังสาหาร คือ แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี   เพราะมีระบบน้ำชลประทานรองรับ  ประกอบกับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีความอุดมสมบูรณ์ มีลำน้ำตามธรรมชาติ ทั้งโขง ชี มูล และลำน้ำสาขากระจายอยู่ทุกอำเภอ เชื่อมั่นว่าจะสามารถผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพเพื่อแข่งขันกับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้เป็นอย่างดี