ตัวอย่างมอร์เตอร์ไซค์หายภัยใกล้ตัว

ตัวอย่างรายการ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอน มอร์เตอร์ไซค์หาย…ภัยใกล้ตัว