ป.ป.ช.อุบล หวังซิวแชมป์องค์กรดีเด่นด้านประชาสัมพันธ์ระดับภาค

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเข้ารอบ 1 ใน 2 ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านประชาสัมพันธ์ฯ หวังลุ้นในแชมป์ในระดับภาคและประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดที่มีผลงานด้านประชาสัมพันธ์และการบริการประชาชนดีเด่น ได้ลงพื้นประเมินผลงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการมอบรางวัลผลงานด้วนประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนดีเด่น  โดยมีนายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการประเมินในครั้งนี้

นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะทำงานพิจารณาคัดเลือก ได้เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานงานประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.ไปสู่สาธารณชน เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้มีโครงการมอบรางวัลผลงานด้วนประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนดีเด่นขึ้น เพื่อยกย่องสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด และเป็นต้นแบบที่ดีในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน ให้ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

การประเมินในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ มีระดับผลงานด้านการประชาสัมพันธ์และการบริการประชาชนเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจะต้องนำผลคะแนนที่ได้จากการประเมินไปเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ

ด้านนายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ได้ผ่านการเกณฑ์การพิจารณาของคณะทำงานคัดเลือกในรอบแรก ร่วมกับ จังหวัด นครราชสีมา ซึ่งที่ผ่านมาได้ ป.ป.ช.อุบลราชธานีได้มีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค รวมทั้งการทำงานร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยหวังว่าจะได้รับการพิจารณาเป็นหน่วยงานดีเด่นในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป ซึ่งจะประกาศผลให้ทราบในวันที่ 18 พ.ย.นี้

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการคัดเลือกสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดที่มีผลงานด้านประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนดีเด่น จะพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้านประกอบด้วย ด้านผลผลิตการดำเนินงานคณะทำงานโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด  ด้านแผนงานโครงการด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดที่ดำเนินการเองหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และด้านการให้บริการประชาชน รวมคะแนนทั้งสิ้น 500 คะแนน

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี