เห็นลิ้นไก่รัฐบาลตั้ง สสร.

ออกอากาศทาง  Cleanradio 92.5 MHz จ.อุบลราชธานีออกอากาศทาง  Cleanradio 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี