เทศบาลนครอุบลฯ รับแจ้งความจำนงขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทุกภัย ประจำปี 2557 กรณีบ้านเรือนเสียหาย

     นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอเมืองอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนั้นมีบ้านเรือนและทรัพย์สินถูกน้ำท่วมเป็นเวลาหลายวันได้รับความเสียหายนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจะได้ดำเนินการสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบ้านเรือนที่ให้แล้วเสร็จตามกำหนด

     เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงประกาศให้เจ้าของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ไม่มีชื่อตามที่เจ้าหน้าที่ลงสำรวจ ให้แจ้งความจำนงขอรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี หรือกับเจ้าหน้าที่ที่ออกสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กันยายน 2557 พร้อมทั้งแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน (หลังที่ได้รับความเสียหาย) จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ของเจ้าบ้านหลังที่ได้รับความเสียหาย) จำนวน 2 ฉบับ

3. ภาพถ่ายขณะเกิดภัย และภายหลังน้ำลด   จำนวน 2 ชุด

กรณีบ้านไม่มีเลขที่บ้าน ให้ปฏิบัติดังนี้

1.  ให้ยื่นคำร้องขอหนังรับรองบ้านไม่มีเลขที่ ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมทั้งเตรียมเอกสารดังนี้

1.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

1.2  สำเนาทะเบียนบ้านที่ตนอาศัยอยู่ จำนวน 1 ฉบับ

2.  เมื่อได้รับหนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่แล้ว ให้ไปยื่นความจำนงขอรับความช่วยเหลือที่      ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมทั้งเตรียมเอกสารหนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่ (ฉบับจริง) สำเนาประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่ตนอาศัยอยู่อย่างละ 2 ฉบับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-246060-2 ต่อ 183 หรือ 045 – 241442 หรือ www.cityub.go.th