สสจ.อุบลฯเตือนประชาชนเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งเตือนประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และขอความร่วมมือสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อลดความตื่นตระหนกจากการแพร่กระจายโรคดังกล่าว

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคประจำถิ่นของทวีปแอฟริกา เชื้อไวรัสจะอยู่ในสารคัดหลั่งของผู้ป่วยคือ เลือด น้ำมูก น้ำลาย น้ำเหลือง ปัสสาวะ อุจจาระ หรือน้ำอสุจิ การติดต่อกันจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งดังกล่าวของผู้ป่วยที่มีอาการโดยตรง ไม่ติดต่อทางอากาศ เชื้อจะแพร่ขณะมีการป่วยแล้ว     ขณะนี้แม้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยก็ตาม แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดระบบเฝ้าระวังโรคทั้งประเทศ ซึ่งจะสามารถค้นหาผู้อาจติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดระบบการดูแลรักษา ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้ระบบมีความพร้อมทันทีหากพบผู้ป่วยหรือผู้สงสัย ทั้งนี้การให้ข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้องแก่บุคลากรที่จะเป็นแกนหลักในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารรวมทั้งประชาชนในพื้นที่  ตั้งแต่เรื่องเชื้อโรค การระบาด การติดต่อ การแพร่เชื้อ อาการ วิธีการป้องกันโรค ให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความสับสนจากข้อมูลดังกล่าว เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นระบบความพร้อมของประเทศไทย และความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ไม่ให้แพร่ระบาดในไทยต่อไป

( 22 สค.57 ) นายแพทย์ดนัย เจียรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าประชุม Vedio  conference ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   เรื่องการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ  โดยมีข้อสั่งการให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งสื่อสารให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการป้องกัน โดยมีประเด็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ คือ “ การปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ป้องกันโรคได้ ” ในส่วนของกลุ่มประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุข สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์  เน้นการสื่อสารให้เข้าใจ เป็นหูเป็นตาและสื่อสารในประเด็นที่สำคัญว่า  “ อีโบลา ไม่ติดทางการหายใจ กินอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ติดจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น เลือด น้ำเหลือง น้ำมูล น้ำลาย ของผู้ป่วยอีโบลาที่มีอาการเท่านั้น และอีโบลายังมาไม่ถึงประเทศไทย  กระทรวงสาธารณสุขดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็ง ”

 

รสสุคนธ์ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข่าว/ส่งข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี