ว.พยาบาลบรมราชชนนี จับมือสถาบันการศึกษาต่างประเทศแถบอาเซียน จัดประชุม พัฒนาความร่วมมือด้านวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดประชุมโครงการเชิงปฎิบัติการ การสร้างความร่วมมือทางด้านวิจัยระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ คณาจารย์นักวิจัยจากประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัย ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล

 

โดยมีนายสุระพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละประเทศ กว่า 30 คน

ซึ่งภายในงาน ตัวแทนแต่ละประเทศได้นำเสนองานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย แนวทางการเขียนโครงร่างงานวิจัย การสร้างเครื่องมือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาในแต่ละวิทยาลัย เป็นตัวชี้วัดงานวิจัย ดังนี้ 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 457 คน 2. University of Sari Mutiara Meden, Indonesia จำนวน 160 คน 3. Institute of Health science Yogyakarta , Indonesia จำนวน 72 คน 4.STIKES of Wira Medika Bali, Indonesia จำนวน 245 คน 5. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขวงจำปาศักดิ์ 534 คน 6. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขวงสะหวันนะเขต 697 คน 7. โรงเรียนแพทย์ชั้นกลางกวางตริ (QuangTri) จำนวน 183 คน

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัย ทำให้อาจารย์มีวิสัยทัศน์สากล สามารถนำผลวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน เกิดทักษะการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในเวทีระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

 

ศิริวรรณ วงศ์ทวี : ข่าว ภาพ