ม.อุบลฯ’ จัดสอบฯ วิชาการ กระจายโอกาสนักเรียนทั่ว ‘อีสาน’

สอบความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1″UBU ACADEMIC TEST # 1″ ชวนนักเรียน ม.4-6 ทั่วภาคอีสานร่วมทดสอบ เผยใช้ผลสอบร่วมประเมิน GAT/PAT ได้

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 57 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยเน้นหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 25 ปี ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้ทดสอบความรู้ด้านวิชาการ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 “UBU ACADEMIC TEST # 1” ขึ้น

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการทดสอบความรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สอบสามารถนำผลไปประเมินความรู้ในเกณฑ์ระดับการสอบ O-net GAT/PAT ของนักเรียน โดยขอบเขตเนื้อหาการทดสอบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้-30 ก.ค.57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 11 ส.ค.57 และทำการทดสอบทางวิชาการ 23 ส.ค.57 ก่อนประกาศผลสอบ 12 ก.ย.57.

 

ที่มาข่าว ภาพ : ไทยรัฐ