ไทย-ลาวจับมือป้องกันโรคระบาดตามแนวชายแดนหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อุบลราชธานี – สาธารณสุขไทย-ลาว จับมือระวังโรคตามแนวชายแดน คาดการไหลบ่าของคลื่นมนุษย์หลังเข้าสู่ประคมอาเซียนทำให้มีโรคอุบัติใหม่ที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ การร่วมมือเฝ้าระวัง ควบคุมโรค เป็นปัจจัยสำคัญของการสาธารณสุขทั้งสองประเทศในอนาคต

วันนี้ (23 มิ.ย.) นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาล ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีม SRRT จังหวัดชายแดนและเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ดยมีนายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ดร.หวาด กองแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขแขวงจำปาสัก สปป.ลาว นำบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมหารือกับไทย เพื่อพัฒนาทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วตามพื้นที่ชายแดนทั้งประเทศให้มีประสิทธิภาพ สามารถระวังโรค ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับจังหวัด หลังประเทศก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

การหารือร่วมกันวันนี้ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการเคลื่อนย้ายของประชากรตามนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคติดต่อแพร่ระบาดระหว่างประเทศ กลายเป็นภาวะคุกคามฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างกัน

สำหรับโรคติดต่อที่จะต้องเฝ้าระวังร่วมกัน ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค โรคโปลิโอ โรคซาร์ส เป็นต้น

การหารือร่วมกันวันนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการระบาดของโรค การแลกเปลี่ยนทักษะและการพัฒนาองค์ความรู้ใช้เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามพื้นที่ชายแดนระหว่างสองพื้นที่เป็นรายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีระบบการเฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขปีละ 2 ครั้ง โดยสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อจัดการควบคุมโรคได้ทันทีเมื่อพบการระบาดขึ้นมา

 

ที่มาข่าว ภาพ : ASTV