สคร.7 เผยหน้าฝนยุงชุก วอน ปชช.กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์

ผอ.สคร.7 เผย เข้าหน้าฝนยุงจะชุกชุมมากขึ้น ประชาชนทุกวัยมีโอกาสเสี่ยงป่วยไข้เลือดออกสูงกว่าฤดูกาลอื่น ขอให้ทุกบ้านช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 5-7 วัน พร้อมแนะวิธีดูแลผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออก ช่วงสำคัญที่สุด คือช่วงที่ไข้ลดลงประมาณวันที่ 3-4 หากพบซึมลง กินและดื่มไม่ได้ ขอให้สงสัยว่าอาจเกิดอาการช็อก ให้รีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อรักษาให้ทันท่วงที 

นพ.ศรายุธ   อุตตมางคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝน ส่งผลให้ยุงชุกชุมมากขึ้น จำนวนยุงลายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงอาจทำให้การแพร่เชื้อของโรคไข้เลือดออกมีเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ประชาชนรวมถึงหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจึงควรร่วมมือกันทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกเกิดการระบาดหนักเหมือนเช่นในปี 2556 ที่ผ่านมา จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานใต้ ของกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร. 7 อุบลราชธานี พบว่า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2557 พบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วทั้งสิ้นจำนวน 229 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยพบผู้ป่วยมากที่สุดที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 90 ราย รองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 65 ราย จังหวัดมุกดาหาร 65 ราย จังหวัดนครพนม 23 ราย จังหวัดยโสธร 14 ราย จังหวัดอำนาจเจริญ 10 ราย และจังหวัดสกลนคร 3 ราย ตามลำดับ โดยพบว่ากลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหญ่  ที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ 15-24 ปีมากที่สุดแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีการระบาดในกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะนักเรียนไปจนถึงวัยทำงาน

นพ.ศรายุธ กล่าวต่อว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี มอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำในชุมชน ครู นักเรียนและประชาชน ร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 5-7 วัน   หรือป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ตามแหล่งน้ำสะอาด  ซึ่งเป็นวิธีการลดจำนวนตัวยุงลายตัวแก่อย่างได้ผลดี โดยเน้นกิจกรรม 5ป 1ข ได้แก่  1.ป ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกชนิด  2.ป เปลี่ยนน้ำทุกๆ 7 วัน  3.ป ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะกักเก็บน้ำ 4.ป ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ5.ป ปฏิบัติเป็นประจำให้เป็นนิสัย  ส่วน 1ข คือ ขัดภาชนะที่อาจมีคราบไข่ยุงเกาะอยู่  รวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วยการนอนในมุ้งและทายากันยุง และการค้นหาผู้ป่วยโดยเร็ว เพราะหากผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกและได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ อย่างถูกต้อง จะลดจำนวนผู้ป่วยและลดการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกได้

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี่ มียุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน ลักษณะที่สำคัญของโรคไข้เลือดออกคือ มีไข้สูงเฉียบพลัน ไข้สูงลอยประมาณ 2-7 วัน และมีอาการเลือดออก ส่วนใหญ่จะพบจุดเลือดออกที่ผิวหนัง ตับ และในบางรายที่มีอาการรุนแรง จะมีภาวะช็อก แทรกซ้อน เป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ จึงขอให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก ด้วยการหมั่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณที่อยู่อาศัยทุกๆ สัปดาห์ หลีกเลี่ยงป้องกันไม่ให้ยุงกัด และหากมีอาการไข้สูงเกิน 2 วันให้รีบเข้าพบแพทย์ทันที.นพ.ศรายุธ กล่าวเพิ่มเติม

ข้อความสำคัญ 5ป 1ข ทุกสัปดาห์”