คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรมกลุ่มเกษตรกรประเทศกัมพูชา ยกระดับมาตรฐานการ ปลูกผัก และผลไม้ และสินค้าเกษตร

รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา “โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผัก และ ผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา″  โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจากประเทศกัมพูชา เข้าร่วมจำนวน 8 คน อบรมระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2557  ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบหมายให้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของราชอาณาจักรกัมพูชา ในโครงการ“การพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเกษตรกร ในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เข้าร่วมโครงการ 4 หมู่บ้าน จำนวน 80 คน โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี  เพื่อยกระดับเกษตรกรด้านผลไม้และผัก ให้แก่เกษตรกร ประเทศกัมพูชา เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ความรู้ในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ การปลูกผัก และปลูกไม้ผล การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน โรคและแมลงในพืช การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาด เป็นต้น โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร จากภาควิชาพืชสวนและคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้  

ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับ นอกจากจะทำให้เกิดศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผักและไม้ผล ที่ได้มาตรฐานและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมในจังหวัดเสียมเรียบ และความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการถ่ายทอดความรู้งานทางวิชาการสู่เกษตรกร ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศต่อไป