เทศบาลนครอุบลฯเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองต่อเนื่องกันมา โดยถือเอาวันขึ้น  ๑  ค่ำ เดือน ๗  ของทุกปีเป็นวันบวงสรวงศาลหลักเมือง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่  ๒9 พฤษภาคม ๒๕๕7 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งมีกำหนดการโดยสังเขป ดังนี้

  เวลา  ๐6.0๐ น.    – คณะกรรมการการจัดงาน พนักงาน  แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน

เวลา  ๐6.5๐ น.    – ประธานในพิธี  ( ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี )  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา  ๐7.๐๐ น.    – ประธานประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย  พระอาราธนาศีล รับศีล

–  ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ทำบุญตักบาตรพระเถระจำนวน ๙ รูป

เวลา  ๐8.๐9 น.    –  ประธานประกอบพิธีผูกผ้าสามสี  และคล้องพวงมาลัย

        –  พราหมณ์เชิญประธานในพิธีจุดธูป เทียนชัยคู่

        –  พราหมณ์สวดอัญเชิญเทพ เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

        –  พราหมณ์เชิญประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  จุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวย

        –  พราหมณ์เชิญประธานในพิธี จุดเทียนบายศรี

        –  พราหมณ์ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ และบวงสรวง

        –  พิณ แคน และปี่พาทย์ บรรเลง

        –  ผู้ทรงเจ้ารำบวงสรวง

เวลา 1๐.๐๐ น.     –  ปู่ตาแผ่นดิน  รำเบิกส่งกระทงเบิกบ้านเบิกเมืองเมื่อถึงเวลาอันสมควรเบิกออก

      –  เสร็จพิธี

ในการนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานี      จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและทำบุญตักบาตรในวันและเวลาดังกล่าว โดยการแต่งกายในชุดผ้าไทย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐45-246๐60-2 ต่อ  ๑๓๙  ในวันและเวลาราชการ หรือ www.cityub.go.th