สสจ.อุบลฯจัดกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรม Morning Talk  ( กิจกรรมคุยกันยามเช้า ) เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการจัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ แบบไม่เป็นทางการร่วมกัน โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามข่าวสารสารทุกข์สุขดิบจากการทำงาน ตลอดจนเป็นเวทีไขข้อข้องใจ มีความมุ่งหวังให้เกิดความรักองค์กร ความเข้าใจและความสามัคคี รวมทั้งมอบของขวัญให้กับบุคลากรในหน่วยงานผู้ที่มีวันเกิดประจำเดือนนั้น ๆ  โดยทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน    ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รวมงานโดยพร้อมเพรียงกัน