อีกหนึ่งความภาคภูมิใจบัณฑิต ม.อุบลฯ ว.ทบ.สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรเกรดเฉลี่ยสะสม 4.00

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นางสาวสุปราณี ขันตี ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 4.00  เกียรตินิยมอันดับ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงเดือนธันวาคม 2557

นางสาวสุปราณี ขันตี เป็นบุตรของ นายสมศักดิ์ – นางพิน  ขันตี  ภูมิลำเนาบ้านเกิดที่ ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัดยโสธร เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 4.00 และเข้าศึกษาสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อปี 2553 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 นับว่าเป็นบัณฑิตคนแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สำเร็จการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร4.00

นางสาวสุปราณี ขันตี บัณฑิตแห่ง ม.อุบลฯ เปิดเผยว่า ตนได้เลือกเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพราะชอบในสาขาจุลชีววิทยา เป็นวิชาพื้นฐานที่อยู่ใกล้ตัว สามารถนำความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้สังคมได้ และตนเชื่อมั่นในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ที่มีความพร้อมในด้านการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สู่สังคมได้ อีกทั้งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้บ้านเดินทางสะดวก ปลอดภัย อีกอย่างคือตนมีความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้ไม่ได้เป็นสถาบันที่มุ่งให้การศึกษาหรือวิชาชีพเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสถาบันที่สอนวิชาชีพควบคู่ไปกับวิชาชีวิต ทำให้นักศึกษาสามารถก้าวไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมได้

ด้านเคล็ดลับการเรียน สุปราณี บอกว่าตนเข้าห้องเรียนเพื่อฟังบรรยาย พยายามทำความเข้าใจในห้องเรียน ตอนสอบชอบอ่านหนังสือกับเพื่อนเป็นกลุ่มเพราะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้เร็วและดีขึ้น และการติวให้เพื่อนถือเป็นการทบทวนเนื้อหารูปแบบหนึ่ง

ผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตร :

          –  เป็นนักศึกษาช่วยงานคุมรายวิชาปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์และปฏิบัติการทางชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2556

          –  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-วิชาการ จุลชีววิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 (โพธิ์ทองเกมส์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทการแข่งขันตอบคำถามวิชาการ

          –  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-วิชาการ จุลชีววิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 (นนทรีเกมส์) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทตอบปัญหาวิชาการ

–  ร่วมเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2555

–  เข้าอบรมสหกิจศึกษาหลักสูตรความรู้ด้านการจัดการพลังงานระบบมาตรฐานคุณภาพ

ISO 9001   และระบบมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO 14001

–  ร่วมเป็นวิทยากรค่ายจำปาวิชาการครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนนาวังวิทยา   จังหวัดอำนาจเจริญ

–  ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “เรียนดีอาสาร่วมทำดีเพื่อสังคม” ณ โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณ

วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ

–  ร่วมเป็นวิทยากรค่ายสานสัมพันธ์พี่น้อง UTP ครั้งที่ 1  ณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา   อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

–  ร่วมเป็น staff  พยาบาลกลางของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในกิจกรรมประชุมเชียร์