ม.อุบล หนุนเยาวชนเพาะพันธุ์ปัญญา ให้ตระหนักคิด หัดเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงงานนักเรียนที่ร่วมโครงการ ณ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร คณะศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทำโครงงานของนักเรียนโรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร  ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และธนาคารกสิกรไทย

ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้วยการเรียนรู้จากการทำโครงงานบนฐานวิจัย (Research-Based Project-RBL) ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้พิสูจน์แล้วว่ากระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างระบบคิดและทักษะการเรียนรู้ใหม่ที่มาพร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยได้อย่างทรงพลัง โดยเน้นการสร้างโจทย์วิจัยจากการทำโครงงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการค้นหาคำตอบจริง

โดยโรงเรียนค้อวังได้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อหลัก คือเรื่องอาชีพการปลูกข้าว โดยเฉพาะข้าวเหนียวซึ่งนิยมปลูกไว้เพราะเป็นอาหารหลัก จนต่อมาได้หันมาปลูกเพื่อส่งขายรวมทั้งการแปรรูป  เพื่อเป็นการสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวเหนียว ดังนั้น นักเรียนจึงได้นำเสนอโครงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าว จำนวน 10 โครงงาน เช่น กระติบข้าว ขนมข้าวเหนียวอบกรอบ ข้าวตำมือ ข้าวขัดสี โรงสีข้าว การนึ่งข้าว อุปกรณ์นึ่งข้าว การทำข้าวคั่ว ผีตาแฮก เอนไซม์ การลดความชื้นของข้าว ความเชื่อ ประเพณีเกี่ยวกับข้าวเหนียว การกำจัดไข่หอยเชอรี่ การลดใช้สารเคมี การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยที่มหาวิทยาลัยอุบลฯเป็นศูนย์พี่เลี้ยงและมีอาจารย์ 2 ท่าน เป็นผู้ดูแล ได้แก่ อาจารย์นิยม จันทร์นวล จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และสาธารณสุข และ อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ จากคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ให้คำแนะนำนักเรียนและสอบถามความคืบหน้าของโครงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนทั้งด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ การสังเกตและรู้จักการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบมากขึ้น

ด.ญ.กาญจนาพร เทพเทียน ตัวแทนนักเรียน ได้เล่าเกี่ยวกับโครงงานซึ่งได้ทำเรื่องข้าวเหนียวว่า จากการทำโครงงานนี้ ทำให้รู้ถึงวิธีการประหยัดเวลาในการนึ่งข้าวเหนียว เพราะที่ผ่านมาการใช้หวดนึ่งข้าวจะต้องใช้เวลานาน กว่าที่ข้าวจะสุก ดังนั้น ในโครงงานนี้จึงได้คิดประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์นึ่งข้าว เพื่อลดเวลาในการนึ่งลง นอกจากนี้ ยังทำให้กล้าคิดกล้าแสดงออกต่อที่ประชุมชนมากขึ้นและรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิดการพัฒนาความคิด

ด้านอาจารย์นัฐพล จำปา ในนามตัวแทนศูนย์พี่เลี้ยง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า มีความภาคภูมิใจในตัวนักเรียน และหวังว่าโครงการนี้จะทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานได้ดีขึ้น และนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าวเหนียวให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อทำการปรับฐานการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพให้ครูผู้สอนมีความพร้อมสำหรับกระบวนการเรียนการสอนบนฐานการวิจัย จำนวน 12 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี 6 โรงเรียน และโรงเรียนในจังหวัดยโสธร 6 โรงเรียน จากกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างโรงเรียนและศูนย์พี่เลี้ยงตลอดจนหน่วยจัดการกลางที่สนับสนุนการเรียนรู้ ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบัน

 

ทีมงานสื่อสร้างสุข