บุคลากร – นศ.ม.อุบลฯเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 8

บุคลากร – นศ.ม.อุบลฯเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 8

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ“รวมพลังลดช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย” หรือ “National EMS Forum & Expo 2014 : Together to Fill Thai EMS Gaps” ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมใบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ในงานจัดให้มีการการประชุมวิชาการ นิทรรศการ การนำเสนอผลงาน และพิธีมมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติประเภทสรรเสริญ ชั้น 5 โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลตัวแทนจังหวัดทั่วประเทศ เข้ารับรางวัลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และเชิดชูเกียรติบุคลากรกู้ชีพและบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินด้วย

ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายที่ 10 คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อเข้ารับรางวัลจำนวน 41 ราย โดยมีตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติประเภทสรรเสริญ ชั้น 5 จำนวน 2 ราย คือ นายครรคิต  เครือวัลย์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา และ นายศุภกฤต  สีแดง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่3  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสังกัดในชมรมกู้ชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และปฏิบัติงานเวชกรรมฉุกเฉินระดับต้น (EMT-B) โดยรับเกียรติจาก นายแพทย์อนุชา  เศรษฐเสถียรเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานมอบ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย