มรภ.อุบลฯ แถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจตุภาคี 4 จังหวัด(MOU) สื่อมวลชนทำข่าวคับคั่ง

26 มีนาคม 2557 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ด้านการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดศูนย์ประสานงานสมาพันธ์เยาวชนจตุภาคี และ ASEAN YOUTH CENTRE โดยความร่วมมือระหว่างจตุภาคี 4 จังหวัด (อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ , ศรีสะเกษ ,ยโสธร) และจตุภาคี 4 ประเทศอาเซียน(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , ราชอาณาจักรกัมพูชา , สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม , ราชอาณาจักรไทย)

ผศ.ประชุม ผงผ่าน กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นศูนย์กลางการเชื่อมประสานความร่วมมือการดำเนินงาน 4 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และมีพื้นที่ติดกับกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งทำให้การดำเนินงานด้านความร่วมมือในการพัฒนาเยาวชนท้ง 4 ประเทศและจตุภาคี 4 จังหวัด สามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานสมาพันธ์เยาวชนจตุภาคีและ ASEAN YOUTH CENTRE ขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นตัวหลักในการเชื่อมประสานความร่วมมือ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังให้การสนับสนุนทางด้านสถานที่ งบประมาณ บุคลากร หลักสูตร อีกทั้งการบริการทางด้านวิชาการ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีได้ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนโดยชมรม To Be Number 1

กิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานสมาพันธ์เยาวชนจตุภาคีและ ASEAN YOUTH CENTRE จะดำเนินการต่อไปคือ กิจกรรมความร่วมมือการดำเนินงานสมาพันธ์เยาวชนจตุภาคี “ค่ายเยาวชนอาสาจตุภาคี” (Asean Youth Volunteer Camp) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3-7 เมษายน 2557 ณ บ้านโต่งโต้น อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โดยมีกลุ่มเยาวชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , ราชอาณาจักรกัมพูชา , สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม , ราชอาณาจักรไทย) เข้าร่วมด้วย