ชาวบ้านแจระแมเจ๋ง เปิดเวทีถกปัญหาที่ดินสาธารณะให้จังหวัดฟัง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับโครงการพลเมืองส่งเสริมธรรมาภิบาล ได้มีการจัดประชุมเวทีสาธารณะ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการที่ดินสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานและรับฟังข้อคิดเห็นในที่ประชุม

ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการของชาวบ้านจาก 3 โครงการย่อยในเขตพื้นที่สาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ กรณีที่สาธารณะกุดก่วยของชาวบ้านทัพไทย กรณีสาธารณะบุ่งเซียงติกของชาวบ้านหนองจานและและกรณีการจัดการที่ดินสาธารณะ แบบมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลเมืองแจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานและชาวบ้านได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นเพื่อค้นหา ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้พบว่า ในเขตพื้นที่ดังกล่าวที่ผ่านมาได้มีกลุ่มนายทุนพยายามที่จะบุกรุก โดยที่ชาวบ้านไม่รับรู้มาก่อนว่าใครจะดำเนินโครงการอะไรและชาวบ้านจะมีส่วน ได้เสียอย่างไร โดยจากความเห็นส่วนมากของชาวบ้านพบว่า ชาวบ้านส่วนมากไม่พอใจในการจัดการที่ดินสาธารณะในบริเวณนี้ เนื่องจากที่ดินบริเวณนี้กำลังเป็นที่จับจ้อง อันเป็นผลมาจากที่ดินที่มีราคาแพงตามความเจริญที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านนำเสนอแล้วก็ได้มีการส่งมอบผลการดำเนินงานทั้ง 3 โครงการ ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำไปพิจารณา ในการหาแนวทางการจัดการในเชิงนโยบายของจังหวัดต่อไป

 

ทีมข่าวสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี