งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2557 Engineering Technology Day 2014

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2557” Engineering Technology Day 2014 ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ ประธานกรรมการดำเนินงานและจัดการประกวด กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ครั้งนี้ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งในปีนี้กำหนดให้มีกิจกรรมที่สำคัญในงาน ได้แก่ การจัดนิทรรศการงานวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยมีสิ่งประดิษฐ์ ระดับก่อนอุดมศึกษา สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ อาทิ การแข่งขันหุ่นยนต์ควายตู้ การแข่งขันการโยนไข่ การออกแบบสะพานจำลอง การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันช่างคอมตัวจิ๋ว และการตอบปัญหาวิศววิชาการ การแสดงผลงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การแสดงผลงานของนักศึกษาและชุมชนต่างๆ รวมถึงการเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาต่างๆ การแสดงดนตรี และกิจกรรมต่างๆ บนเวที รวมถึงการลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับรางวัลจากการเข้าชมงาน และเกมการแข่งขัน/ตอบปัญหาชิงรางวัลและกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย ณ EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี