ม.อุบลราชธานี ประกาศเป็น ‘มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่’ 100%

 ม.อุบลราชธานี ประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100% พร้อมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ และพิธีทำลายบุหรี่ 13 ก.พ. นี้

รอง ศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชน ซึ่งการแก้ปัญหาการบริโภคยาสูบจะไม่สามารถทำได้ โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ดังนั้น ม.อุบลราชธานี ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในด้านหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ จึงจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านสร้างเสริมสุขภาพอนามัย โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ ม.อุบลราชธานี เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่

นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายภายในมหาวิทยาลัย ยังกำหนดครอบคลุมพื้นที่ในกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย ชุมชนและโรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและชุมชน ได้รู้และตระหนักถึงโทษพิษภัยของการสูบบุหรี่ และรู้จักหลีกเลี่ยงลด ละ เลิกบุหรี่ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสนอง “พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535” เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรณรงค์งดสูบบุหรี่มากขึ้นในประเทศไทย โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้งานดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จและยั่งยืนในอนาคต

ในการนี้ ม.อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดให้มีโครงการ ม.อุบลราชธานี ร่วมใจต้านภัยบุหรี่ โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ม.อุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100% และพิธีทำลายบุหรี่ กำหนดจัดกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 57 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย นับว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นทางการว่า ม.อุบลราชธานี พร้อมที่จะเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100%

ที่มาข่าว ไทยรัฐ

ภาพ    http://blog.eduzones.com/socialdome/95701