กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ สคร.7 ผลักดันยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี

วันนี้ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้นิเทศงานจากสำนักวิชาการส่วนกลางของ กรมควบคุมโรค  ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามรับฟังปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบายและจุดเน้น ของกรมควบคุมโรค  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานข้าราชการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับการนิเทศติดตามงาน

นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ของกรมควบคุมโรค เพื่อการบรรลุตัวชี้วัด คือ 1) การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัย สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 2) การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และมาตรฐานวิชาการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ 3) การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4) การเตรียมความพร้อม และดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่ และได้มาตรฐานสากล 5) การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของประเทศตามมาตรฐานสากล 6) การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล

โดยมีเป้าหมายของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ คือ เครือข่ายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฉพาะโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ผลจากการนิเทศติดตามงานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ ในครั้งนี้  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับประยุกต์ และเร่งรัดการดำเนินงานต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานชั้นนำระดับ ประเทศ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563 “ต่อไป

ข้อความสำคัญ  “ผลักดันยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี”