นศ. ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดเรียงความ “จังหวัดของฉันในปี 2020”

อาจารย์ทรงพล อินทเศียร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจการภายใน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพอลาวัณย์  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร  ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสเข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ ระดับอุดมศึกษา  โดยรับเกียรติจาก นายวันชัย  สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานมอบ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557

โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี 2020”  เป็นการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบโครงสร้างด้านการขนส่งของประเทศ  อีกทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในอนาคต ดังนั้นเพื่อปลูกฝังบ่มเพาะความรู้สึกนึกคิดที่อยากเห็นคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่เด็กและเยาวชน  จังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี 2020”  ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนทุกระดับเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก

ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นางสาวพอลาวัณย์  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ ระดับอุดมศึกษา  หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี 2020” ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  ซึ่งปัจจุบันศึกษา ในสาขาภาษาไทยและการสื่อสาร  ชั้นปีที่ 2 และมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 โดยมีแรงบันดาลใจในการเขียนเรียงความ คือต้องการเห็นคนในสังคมมีคุณธรรม มีความรักความสามัคคี เคารพในกฎหมายบ้านเมือง และสิทธิซึ่งกันและกันด้วย ซึ่งจะนำมาสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข