เทศบาลนครอุบลฯ ให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุก

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี มีนโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นงานบริการเชิงรุกให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างสุขภาพ ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ ซึ่งได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการได้แก่ ผู้ประกอบการค้าในตลาดสด กลุ่มของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ และ พระภิกษุสามเณรในวัดเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังขาดโอกาสในการดูแลสุขภาพ เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาในการประกอบอาชีพ ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานสวนสาธารณะน่ารื่นรมย์ กำหนดให้สวนสาธารณะทุกแห่งมีหน่วยบริการปฐมพยาบาลประจำ เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้

เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้จัดโครงการหน่วยบริการด้านสุขภาพอนามัยเชิงรุกในตลาดสด สวนสาธารณะและวัดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ตรวจสมรรถภาพทางกาย และบริการนวดแผนไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ตลาดสดเทศบาล 2 เวลา 08.30 – 14.00 น.
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ตลาดสดเทศบาล 3 เวลา 08.30 – 14.00 น.
วันที่ 22 กุมภาพัน์ 2555 ณ ตลาดสิทธิธรรม(ตลาดหนองบัว) เวลา 08.30 – 14.00 น.
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ตลาดทยาประศาสน์ เวลา 08.30 – 14.00 น.
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ตลาดสดเทศบาล 5 เวลา 08.30 – 14.00 น.

ดังนี้ เทศบาลฯ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการค้าและผู้ใช้บริการในตลาดสดและสวนสาธารณะ รับบริการตรวจสุขภาพจากเทศบาลฯ ได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว