เลือกตั้ง ม.อุบลฯ คึกคัก โค้งสุดท้าย..จัดเวทีดีเบต ๒ พรรค นำเสนอนโยบายสุดเจ๋ง

สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดเวทีดีเบต นำเสนอนโยบายของพรรคที่ลงสมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  แทนชุดเดิมที่กำลังหมดวาระลง  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบายของ 2 พรรค ได้แก่  พรรครวมใจ ม.อุบล เบอร์ 1 และ พรรค เรารักม.อุบล เบอร์ 2  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมฟังจำนวนมาก ณ สนามรักบี้ฟุตบอล เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กล่าวว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  ซึ่งประกอบด้วย สโมสรนักศึกษา และสภานักศึกษา เป็นตัวแทนนักศึกษาที่มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาขับเคลื่อนบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา ให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา องค์กร และสังคมภายนอก อีกทั้งนำเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งโดยยึดหลักประชาธิปไตย ในการใช้สิทธิ์ ออกเสียงเลือกตั้ง ได้มาซึ่งผู้นำที่มีความรู้  ความสามารถ  สำนักงานพัฒนานักศึกษา จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ในครั้งนี้ขึ้น โดยมี 2 พรรค ลงสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้

พรรครวมใจ ม.อุบลฯ  เบอร์ 1 หัวหน้าพรรค นายนรพันธ์  จันทร์หอม  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พรรคเรารัก ม.อุบลฯ  เบอร์ 2  หัวหน้าพรรค นายเกรียงไกร  ทวีจิต นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง เข้าคูหา โดยพร้อมเพรียงกัน  เลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.00-10.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งสำนักงานพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานงานอธิการบดี (หลังเก่า) เลือกตั้งทั่วไป วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.00-10.00น. ณ หน่วยเลือกตั้งของแต่ละคณะ