ม.อุบลฯ รับสมัคร นศ.ใหม่ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 กว่า 2,700 คน ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปิดหลักสูตรการการเรียนการสอนเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค การสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ ในภูมิภาคและระดับประเทศ โดยเพิ่มการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคอื่นๆ อย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 23 ปี ปัจจุบัน เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท – เอก จำนวน 10 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย  คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  คณะนิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์  มีนักศึกษาทุกชั้นปีรวมกว่า 15,000 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  ในปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ใน 10 คณะ 1 วิทยาลัย จำนวนกว่า 2,700 คน โดยวิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) รวมถึงการรับตรงตามโควตา (โควตาโอลิมปิกวิชาการ โควตากีฬา โควตาศิลปวัฒนธรรม โควตาโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และโควตารักษ์เกษตร)  โดยผู้มีสิทธิ์สมัครมีคุณสมบัติ ดังนี้

– กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

– คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน / คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา

– ผลการทดสอบความรู้เฉพาะทางสาขา

รับสมัครผ่านระบบที่เว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th ถึงวันที่ 30 มกราคม 2557  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

สอบถามรายละเอียดได้ที งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045-353120 , 045-353122 หรือเว็บไซต์www.entry.ubu.ac.th