ม.อุบลฯเพาะพันธุ์ปัญญาเยาวชน หัดคิด หัดเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะศูนย์พี่เลี้ยงในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงงานของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ที่โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนน้ำขุ่น ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการทำโครงงานในหัวข้อหลัก เรื่องเทาน้ำ ของนักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่น ต.ตาเกา จ.อุบลราชธานี  ที่เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ที่เกิดจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และธนาคารกสิกรไทยโดยมหาวิทยาลัยอุบลฯเป็นศูนย์พี่เลี้ยงในจังหวัดอุบลราชธานีและยโสธร

ด้านนายพิพัฒน์ อิทนา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียน โรงเรียนน้ำขุ่น กล่าวว่า ในการที่ศูนย์พี่เลี้ยงลงมาตรวจดูความคืบหน้าของโครงการทำให้รู้แนวทางในการดำเนินโครงงานชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการฝึกนักเรียนทั้งด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ การสังเกต รู้จักการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบมากขึ้น อาจารย์มีความภาคภูมิใจในตัวนักเรียน และหวังว่าโครงการนี้จะทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานได้ดียิ่งขึ้น

ด้าน นางสาวพัชนิดา สาสุสันต์ นักเรียน ม.4 โรงเรียนน้ำขุน เปิดเผยว่า โครงงานของตนเองชื่อโครงงานประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาด้านอาหารของตำบลตาเกา  หรือโครงการหลักเรื่อง เทาน้ำ จากการทำโครงงานนี้ทำให้รู้ถึงภูมิปัญญาการกินอยู่ของคนในท้องถิ่น และงานวิจัยพบว่าการนำเอาเทามาบริโภคของคนในท้องถิ่นของตนมีมาตั้งแต่รุ่งก่อนจนมาถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ทำให้ตนเองรู้จักคิด และฝึกปฏิบัติให้เป็นกระบวนการมากขึ้น โดยที่มาของโครงการคือปัจจุบันมีอาหารบำรุงสุขภาพที่ขายในท้องตลาดจำนวนมาก ซึ่งมีราคาแพงและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงคิดที่จะคิดค้นและอนุรักษ์อาหารพื้นเมืองที่มีราคาถูกและหาได้ในท้องถิ่น เพราะเทาเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่พบตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ชาวบ้านในชุมชนนิยมเก็บเทาน้ำมาล้างให้สะอาดแล้วทำเป็นลาบโดยเครื่องปรุงหลายอย่าง มีรสชาติถูกอกถูกใจเป็นที่ชื่นชอบของคนในชุมชนมาก

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อปฏิรูปการศึกษาด้วยการเรียนรู้จากการทำโครงงานบนฐานวิจัย( Research-Based Project-RBL) ซึ่งเกิดจากการคิดค้นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้พิสูจน์แล้วว่ากระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างระบบคิดและทักษะการเรียนรู้ใหม่พร้อมไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยที่ดีได้อย่างทรงพลังโดยเน้นการสร้างโจทย์วิจัยจากการทำโครงงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการค้นหาคำตอบจริง  ซึ่งโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อทำการปรับฐานการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพให้ครูผู้สอนให้พร้อมสำหรับกระบวนการเรียนการสอนบนฐานการวิจัย จำนวน 12 โรงเรียน เป็นโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี 6 โรงเรียน และโรงเรียนในจังหวัดยโสธร 6 โรงเรียน จากกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างโรงเรียนและศูนย์พี่เลี้ยงตลอดจนหน่วยจัดการกลางที่สนับสนุนการเรียนรู้ ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบัน

 

รัชนีวรรณ จันทร์เขียว

นักศึกษาฝึกงานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี