ชำนาญ นนท์ศิริ

ช่างเทคนิค – ห้องส่ง

อายุ 25 ปี

 

พูดคุยกับคุณชำนาญ

 

 

 

 

 

 

การศึกษา

– 2553 ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

 

ประวัติการทำงาน

2556 – ปัจจุบัน ช่างเทคนิค/ห้องส่ง สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี