อนิวัฒน์ สุวรรณ์

ผู้ประสานงานโครงการ

 

อายุ 23 ปี

 

พูดคุยกับคุณอนิวัฒน์

 

 

 

การศึกษา

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเอก การบริหารองค์การ สาขาวิชาโท นโยบายสาธารณะ

 

ประวัติการทำงาน

  • 2556 – ปัจจุบัน ผู้ประสานงาน โครงการสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (กินสบายใจ )