อุบลราชธานีเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชน โดยมีการจัดให้เป็นระบบบริหารสุขภาพที่ครอบคลุม ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ มีการจัดระบบบริการสุขภาพเป็นหลายระดับ โดยมุ่งหวังให้สามารถจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นระบบบริการสุขภาพที่มีศักยภาพ

นายแพทย์สุรพร กล่าวต่อไปว่า จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 25 อำเภอ มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่งมีโรงพยาบาลกำลังก่อสร้างจำนวน 4 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพสต.) จำนวน 312 แห่ง โดยเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เปิด “โรงพยาบาลประจำอำเภอน้ำขุ่น” เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด

ข้อมูล : กรกช ภูมี สวท.อุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รายงาน

ภาพ : Google