เยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี หาทางออกแก้ปัญหามีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

นายศิลารักษ์ เขียวสนาม ประธานกลุ่มเยาวชนเพาะรัก จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วันนี้( 10ก.พ.55) กลุ่มเยาวชนเพาะรัก ร่วมกับสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี องค์กรเวิล์ดคาร์พ ประเทศไทย จัดโครงการหนุ่มสาวก้าวสวย โดยการสัมมนา เรื่องผ่าทางตันวิกฤตปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ณ ห้องบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินฃีวิตของเด็กและเยาวชน สนับสนุนส่งเสริมคุณค่าของการรักษาจริยธรรมทางเพศที่สมบูรณ์ในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

รวมทั้งเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วนทั้งจากเด็ก เยาวชน ครอบครัว สถานศึกษาและศาสนา สำหรับการจัดโครงการหนุ่มสาวก้าวสวยสัมมนา เรื่องผ่าทางตันวิกฤตปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน มีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ ผุ้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน เครือข่ายภาคประชาชน จำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูล  :  กรกช ภูมี/สวท.อุบลฯ/สปข.2 /รายงาน 10 ก.พ..55

ภาพ : สันติมาศ รัชมาศ