สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เตรียมงานใหญ่ เทศกาลกินสบายใจ 14-16 ก.พ. 57 นี้

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี จับมือเครือข่าย เตรียมงานใหญ่ เทศกาลกินสบายใจ ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ข้าวผักปลอดสารพิษได้ที่บริเวณชั้น G ห้างซิตี้มอลล์ 14-16 ก.พ. 57 นี้

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี โดยโครงการสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเตรียมงานกินสบายใจห่างไกลโรค ปี 2 ร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี กล่าวว่าโครงการสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปีนี้ดำเนินงานเป็นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สื่อเชื่อมภาคส่วนต่างๆ ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเกษตรกร ให้รู้จักกัน ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้แก่คนเมืองและเกษตรกร ดำเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการโทรทัศน์กินสบายใจ การอบรมผลิตสื่อวิดิทัศน์รู้เท่าทันสารเคมีทางการเกษตร และงานเทศกาลกินสบายใจห่างไกลโรค ซึ่งมติที่ประชุมกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 14 –16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณชั้น G ศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์

รูปแบบการจัดงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยจากเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี  การจำหน่ายอาหารปรุงสุขพร้อมรับประทานที่ปรุงจากผักอินทรีย์จากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดอุบลราชธานี จุดนิทรรศการมีชีวิตให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ความมั่นคงทางอาหาร โทษพิษภัยของยาฆ่าหญ้า การแสดงบนเวทีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเวทีเสวนาเพื่อให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ

การจัดงานปีนี้จะเน้นไปที่การเผยแพร่ให้ความรู้ ควบคู่กับการจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนเรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย  โดยเนื้อหาโทษและพิษภัยของยาฆ่าหญ้า และเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้ากับเกษตรกรผู้ผลิต   เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเกษตรอินทรีย์ได้มาจำหน่ายสินค้าให้ผู้บริโภคคนเมือง โดยจัดร่วมกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ,โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน ,โครงการเสริมสร้างเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทีมข่าว สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี