คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าว “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2556

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าว “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2556” ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์  รัชชกูล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา  ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.อรทัย  เลียงจินดาถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ นางสาวศิริพร  ยศมูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์ และ นางสาวปิยะมาศ  ทัพมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเวทีแถลงข่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นเวทีสำหรับการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และผลงานทางวิชาการระหว่างภาคีสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานทางสังคม การเมือง และชุมชนท้องถิ่น และในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.๐๐ น.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเสริมสร้างประชาธิปไตยกับปัญหาความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองไทย” ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี