เกษตรกรอุบลฯ เฮ รพ.50 พรรษา เปิดตลาดขายฟรี เน้นเกษตรอินทรีย์

เกษตรกรอุบลฯ เฮ รพ.50 พรรษา เปิดตลาดขายฟรี เน้นเกษตรอินทรีย์

โรงพยาบาล  50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เปิดตลาดสีเขียวให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรขายฟรี เผยผักปลอดสารพิษยังไม่พอจำหน่าย พร้อมตั้งเป้า ปี 57 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษาฯเปิดเผยกับทีมข่าวสื่อสร้างสุขฯว่า ตลาดสีเขียวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการหลัก คือ โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2553 โดยหวังจะให้เกษตรกรในพื้นที่ตระหนักในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เสริมสร้างระบบการผลิตเกษตรปลอดสารพิษเพื่อการค้าขายอย่างเป็นรูปธรรม สร้างสุขภาพที่ดี ลดอัตราการป่วนด้วยโรคเรื้อรัง เพิ่มประสิทธิภาพผลการรักษา และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยตลาดสีเขียวจะเป็นแหล่งกระจายผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสาร การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคหาซื้อได้ง่าย 

“อาหารเป็นปัจจัย 4 ที่เป็นสาเหตสำคัญในการก่อให้เกิดโรค เรากินอาหารทุกวัน หากกินสารพิษทุกวัน อายุก็ไม่ยืนยาว ทำให้เสียงบประมาณด้านสาธารณสุข ดังนั้นการกินอาหารที่ปลอดสารพิษคือการป้องกันโรคที่ดีที่สุด” นพ.พรเจริญ กล่าว

นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในปี 2557 โครงการมีเป้าหมายในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรตัวอย่างร่วมกับสำนักงานวิจัยพัฒนาการเกษตรเขต 4 อุบลฯ และกลุ่มพลังอุบล เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรแบบครบวงจรโดยเน้นการผลิตพืชผักปลอดภัย และรวมกลุ่มสร้างระบบการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ และหวังว่าเกษตรกรจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรปลอดภัยมากขึ้น และจะช่วยลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจเมื่อผลิตผลการเกษตรปลอดสารพิษไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

ด้านนางชูจิต ใจแก้ว  แม่ค้าคนหนึ่งบอกว่า ตลาดนัดสีเขียวทำให้ตนเองมีตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษที่ชัดเจน เพราะปัญหาที่สำคัญของเกษตรกรคือไม่มีตลาดรองรับ อยากให้เปิดบริการทุกวันเพราะที่ผ่านมาสินค้าไม่พอจำหน่าย นั่นคือ ผักปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เสริมที่ให้กับเกษตรกร

ขณะที่นายพัฒนะ รุ่งรัศมีทวีมานะ  เภสัชกรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการตลาดสีเขียว บอกว่าตลาดสีเขียวแห่งนี้ให้บริการเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 07.00 น.-12.00 น.บริเวณโรงอาหาร ของโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยเน้นการจำหน่ายผักปลอดสาร ข้าวปลอดสาร ข้าวกล้อง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในราคาย่อมเยา พร้อมทั้งให้ความรู้กับผู้ขายและผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ ด้วย ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรมาร่วมจำหน่วยผลิตภัณฑ์และเป็นสมาชิกจำนวน 20 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในเขตศูนย์สุขภาพชุมชน 50 พรรษา เขต ต.ดงแสนสุข และ ต.ไร่น้อย โดยเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายฟรีคิดค่าเช่าพื้นที่แต่อย่างใด