นพ.สสจ.อุบลฯนำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมพิธีวันปิยมหาราช

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี     ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระบรมรูปทรงม้า เนื่องในวันปิยมหาราช บริเวณพระบรม ราชาสาวรีย์ รัชกาลที่๕ หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี