สสจ.อุบลราชธานีร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2556

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นสมัชชาสุขภาพเพื่อนำเข้าสู่วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพ มีการนำเสนอในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ประเด็นเกษตรอินทรีย์  โดย ภญ.กาญจนา มหาพล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สนง.สสจ.อุบลฯ, ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลโดย คุณไฉไล ช่างดำ, ประเด็นการจัดการลำน้ำมูลน้อยโดย ผศ.ดร.อนุชา  เพียรชนะ , ประเด็นการจัดการศึกษาโดยนายอรุณี  ธานี, ประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว โดย นายแพทย์บวร  แมลงภู่ทอง จากศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  รวมทั้งการจัดกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ และการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีได้รับเกียรติจากนางนภา  ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น  ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รสสุคนธ์  มณฑา ข่าว/ส่งข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี