ประมงอุบลฯเสวนาลดผลกระทบการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำมูล

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี จัดเสวนาเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางลดผลกระทบการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำมูล เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืน 23 กุมภาพันธ์ นี้สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางลดผลกระทบการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำมูล เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืน

นายดรุณศักดิ์ ใจเอื้อ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เพื่อให้เกิดแนวร่วมในการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงปลาในกระชังที่ยั่งยืน จึงได้จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย จากเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง หน่วยงานภาครัฐ ผู้ค้าอาหารปลา ผู้ประกอบการรับซื้อขายปลา นักวิชาการ และองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งมะแลง โดยกำหนดจัดเสวนา ณ บริเวณศาลาริมน้ำ สวนป่าท่าหินสอ บ้านบุ่งมะแลง ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 พร้อมทั้ง ถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ในรายการ สวท.อุบลฯ เยี่ยมยามถามข่าว ช่วง“เสริมสร้างความเข้าใจแนวทางลดผลกระทบการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำมูล”ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ให้ผู้สนใจได้รับฟัง

รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยต่อว่า การจัดเวทีเสวนาครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการจัดการใช้ประโยชน์และนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอนาคตอย่างยั่งยืน รวมถึงการคาดคะเนถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณความต้องการอาหารปลา และประเมินความสามารถในการรับรองของพื้นที่ ที่เหมาะสมสำหรับกระชังปลา รวมไปถึงความสามารถในการรองรับได้ของแม่น้ำมูล ในการจำกัดพื้นที่และการออกใบอนุญาตในการเลี้ยงปลาเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดในอนาคตอีกทางด้วย

ข้อมูล : อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์ ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี NNT

ภาพ   Google