อบรมผลิตสื่อวิดีทัศน์รู้เท่าทันสารเคมีทางการเกษตร รุ่นที่1

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี สอนหลักสูตรอบรมผลิตสื่อหนังสั้นรู้เท่าทันสารเคมีทางการเกษตร รุ่นที่ 1 ในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2556 ณ ศาลากลางบ้านคูเมือง หมู่ 1 ตำบลคูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีวิทยากรและหน่วยงานราชการ นายปิยทัศน์ ทัศนิยม วิทยากรเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง นายโพธิ์ชัย สิงห์ดง วิทยากรเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง นางสาวนงเยาว์ อุดมรันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ ดร.สังวาล สมบูรณ์ วิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อุบลฯ นางสาวกาญจนา มหาพล สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นางจุฬาพร คำรัตน์ สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี น.ส. พรรธิดา วรรณลี สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี น.ส. วชิราภรณ์ รังวัดสา สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายขวัญชัย ชูชื่น สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ม.อุบลฯ นายอุกฤษฏ์ บุญขาว สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ม.อุบลฯ และชาวบ้านบ้านคูเมืองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

We cannot display this gallery