ม.อุบลฯ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย “การสร้างความดีและเป็นคนดีได้ในสังคม” โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ม.อุบลฯ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย “การสร้างความดีและเป็นคนดีได้ในสังคม” โดยแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดจัดงานเนื่องใน  “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556”   ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวแล้วนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ

ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556 ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดขึ้น ในวันที่ 21 ตุลาคม2556 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมประกอบด้วย  

–          พิธีถวายสักการะและสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่า “พระมารดาแห่งการพยาบาลไทย”

–          พิธีรับมอบทุนการศึกษา พิธีมอบหมวกและดวงประทีปนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2

–          พิธีลงนามความร่วมมือ ม.อุบลฯ และ เสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลั

–          การบรรยายธรรมะ จุดประกายคุณธรรม “การสร้างความดีและเป็นคนดีได้ในสังคม”

โดย แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556” และร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบหมวกและดวงประทีป นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 พร้อมรับฟังบรรยายธรรมะ“การสร้างความดีและเป็นคนดีได้ในสังคม”   โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย แม่ชีศันสนีย์ เป็นศิษย์ครูบาทางธรรมมากมาย พระธรรมคำสอนจากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และบุคคลระหว่างวิถีธรรมของแม่ชี หลอมให้แม่ชีเป็นนักบวชหญิงผู้สงบ เย็น และเป็นสุข มรดกหนึ่งซึ่งแม่ชีได้สร้างไว้คือ สถานปฏิบัติธรรม เสถียรธรรมสถาน และบ้านสายสัมพันธ์  กำหนดบรรยายธรรม ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๐45-353227