นพ.สสจ.อุบลฯห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แสดงความเห็นใจประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ตามรายงานข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รายงานจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่  เน้นมาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ป่วยในระยะวิกฤติ

นายแพทย์สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า  จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึง ได้ดำเนินมาตรการในการดูแลประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในทุกพื้นที่  เน้นย้ำให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั้งโรงพยาบาลชุมชน   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง    ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ป่วยในระยะวิกฤติ จากการเก็บข้อมูลจากศูนย์พึ่งพิง จำนวน 37 แห่ง  ( อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ )  และไม่ได้อยู่ศูนย์พึงพิงแต่อาศัยที่บ้านตนเอง  ( อำเภอเดชอุดม , อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอบุณฑริก, อำเภอนาเยีย, อำเภอสว่างวีรวงศ์, อำเภอดอนมดแดงและอำเภอตาลสุม )พบว่าภายหลังเกิดฝนตกหนักทําให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่  23  อําเภอ  155 เทศบาล/ตําบล 1,518 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 101,777 ครัวเรือน  441,772 ราย   และยังพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังสำคัญในพื้นที่ประสบอุทกภัย    จากรายงานโรคและกลุ่มอาการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตรับผิดชอบของจังหวัดอุบลราชธานี  ปี  2556  ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 6 ตุลาคม 2556   พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดหรือสงสัยไข้หวัดใหญ่ สะสม  จำนวน  586  ราย     ตาแดง  22  ราย  อุจจาระร่วง/อาหารเป็นพิษ จำนวน 47 ราย น้ำกัดเท้าจำนวน  658  รายและเครียด ซึมเศร้า ปวดศรีษะ จำนวน  380 ราย มีบาดแผล 478 ราย

นายแพทย์สุรพร กล่าวต่อไปว่า ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขในระดับอำเภอทุกอำเภอ ทั้ง โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดตำบล ให้การช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล  การสำรองเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการ

แพทย์  การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้ที่มีภาวะเครียด  การให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยสนับสนุนชุดความรู้และการปฏิบัติตัวในภาวะเกิดอุทกภัยแก่ประชาชน   ร่วมกับให้อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ โดยสำรวจข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ  รวมทั้งให้ข้อแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ประชาชนในพื้นที่และครัวเรือนที่รับผิดชอบ

รสสุคนธ์  มณฑา ข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี